Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์
        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากโครงการ จำนวน 51 คน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ประชาชน มีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
        แก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ( 2563 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเป็นแก้มลิงเพื่อชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งของราษฎร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1614452542028518/1614448025362303/?type=3&theater

 

ๅ

2

3

4

5

6

7

8

9

12

8

14