Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ

       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากโครงการ จำนวน 42 คน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ประชาชนมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้าง โครงการดังกล่าว

       โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประตูระบายน้ำขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง ระบายน้ำได้ 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมอาคารประกอบ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2563-2565 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร และการอุปโภค – บริโภค จำนวน 800 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

 

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1616244648515974/1616243658516073/?type=3&theater

 

1

2

3

4

5

6

7