Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์ จากโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้มีประชาชน จำนวน 50 คน ทั้งหมดมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
       โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2563 – 2566 ) เป็นประตูระบายน้ำขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง ระบายน้ำสูงสุดได้ 1,210 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 2 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลลำดวน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน 6,790 ไร่

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1628160840657688/1628160547324384/?type=3&theater

1

2

3

4

5

6

7

8