Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่ อำเภอบางบาล โดยมี นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล เป็นประธานการประชุม
       ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีงานพัฒนาแหล่งน้ำที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน มีที่ดินทั้งหมด 310 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 307 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3 แปลง กรมที่ดิน รับคำขอไว้แล้ว 251 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 263 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 152 แปลง กรมอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 119 แปลง

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1633722403434865/1633722186768220/?type=3&theater

1

2

3

4