Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
     วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายอรัญ เถื่อนรัศมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ผู้นำชุมชน และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้มีประชาชน จำนวน 50 คน ทั้งหมดมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
     โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดความจุ 4.26 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2563-2565 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลกฤษณา และตำบลวังโรงใหญ่ ให้มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค มีพื้นที่ชลประทาน 3,754 ไร่
1
2
3
4
5
6
7