Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11

       วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.20 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูล คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย ด้านภัยแล้ง ด้านระบบคมนาคมและฟื้นฟูสภาพดินให้คืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย - ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
       โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประตูระบายน้ำขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง ระบายน้ำได้ 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2563-2565 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลโพธิ์และตำบลน้ำคำ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค จำนวน 800 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1642941745846264/1642941295846309/?type=3&theater

1

2

3

4