Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานและพบปะประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานและพบปะประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้แก่ โครงการแก้มลิงห้วยคล้า (ตอนล่าง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ
โครงการแก้มลิงห้วยคล้า (ตอนล่าง) พร้อมอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( 2564-2565 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรตำบลหมากเขียบ และตำบลทุ่งสว่าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร จำนวน 630 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1642949572512148/1642949312512174/?type=3&theater

1

2

3

4