Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
       วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกรมชลประทานได้รายงานปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมเตรียมข้อมูลงานพัฒนาแหล่งน้ำในลำชีน้อยโดยมีโครงการในความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
       โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2563 – 2566 ) เป็นประตูระบายน้ำ ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 บาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 2 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎร ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลชุมแสง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน 6,790 ไร่

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1642956319178140/1642955949178177/?type=3&theater

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

11