Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ร่วมประชุมกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณฯและหน่วยเบิกจ่าย ครั้งที่ 1/2563

       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ และหน่วยเบิกจ่าย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน การประชุม และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดร่วมประชุม ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1652437808229991/1652435211563584/?type=3&theater

 

1

2

3

4