Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8  ดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราว โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา

       วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราวโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยได้ก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวในลำห้วยด้านเหนือ – ท้าย ของจุดก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงๆ ไม่ต้องรอให้งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ รวมทั้งได้แจ้งเกษตรกรรณรงค์การขุดสระน้ำในนาไร่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าให้แก่เกษตรกรด้วย

1

2

3

4

5

6