Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราวโครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราวโครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบาย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยได้ก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวในลำห้วยด้านเหนือ – ท้าย ของจุดก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้สำหรับการเกษตรยังชีพในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงๆ ไม่ต้องรอให้งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

1

2

3

4

5