Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง และศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นดิน (Plate bearing test)โครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นดิน (Plate bearing test) โครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
       โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ และฝายพับได้ ขนาด 19.20 X 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( 2563 - 2564 ) ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 1.97 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลคูบ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร จำนวน 400 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,750 ไร่

1

2

3