Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมี นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล
       ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีงานพัฒนาแหล่งน้ำที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อำเภอบางบาล ได้แก่ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 6+000 จากความยาวคลองทั้งหมด 22.50 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน มีที่ดินทั้งหมด 355 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 350 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 5 แปลง กรมที่ดินรับคำขอไว้แล้ว 298 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 268 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 219 แปลง กรมอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 168 แปลง

1

2

3

4