Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝายบ้านรุ่งเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝายบ้านรุ่งเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านรุ่งเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากโครงการ จำนวน 76 คน ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้ปฏิบัติตามหลักนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดวางแอลกอฮอล์เจลจุดลงทะเบียน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างผู้ร่วมประชุมเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาดดังกล่าว
       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลรุ่งระวีและตำบลใกล้เคียงให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 328 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

2

3

4

5

6

7

1