Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ โครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ โดยส่วนวางโครงการที่ 2 ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศโครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายดิศพงษ์ นับวันดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
โครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี ( 2566– 2568 ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เขตตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่

2

3

4

5

6

7