Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ
      วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ โสภา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้เกิดความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ณ ที่ทำการชั่วคราว โครงการฝายบ้านสะเต็ง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์ จากโครงการ จำนวน 40 คน
      การชี้แจงข้อมูลโครงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝายบ้านสะเต็งในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน มีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้ราษฎรพื้นที่ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่

2

3

4

5

1