Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งนาค จังหวัดสุรินทร์
       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายธนกิจ ทับทิมไทย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งนาค จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งนาค หมู่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เข้าร่วม และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์ จากโครงการ จำนวน 74 คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งนาค ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอเข้าแผนงานก่อสร้างงบประมาณปี 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีงให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.95 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 257 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่

1

2

3

4

5

6

106021023_1739579876182450_8935824890971121366_o

8

9

10

11

12

13