Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านศาลา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่งานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

1

2

3

4

5