Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งขนาดกลาง นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ บริเวณหัวงาน
      โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2563-2565 ) ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 20 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลกฤษณา และตำบลวังโรงใหญ่ให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค จำนวน 874 ครัวเรือน มีพื้นที่ชลประทาน 3,754 ไร่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12