Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

การเตรียมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวง” ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S__4235291 S__4235292

     รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 

                                              ภาพกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ

                                                         วันที่ 22-28 พ.ย. 57

S__19251274 S__19251275

S__6529113 S__6537245

S__6537261 S__19112015

S__6529123 S__6463533

S__6504474 S__6504475

S__6504477 S__6504479

 

                                           ภาพกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ

                                                      วันที่ 29-30 พ.ย. 57

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 11