Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

     สำนักงานก่อสร้าง 8 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ภายในงานยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ กวศ.8 พก. คนใหม่                     นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์  และเลี้ยงต้อนรับ กกส.3/8 พก. คนใหม่คือ นายวสันต์ โพธิ์ศรี และมีการจับรางวัลอีกมากมาย..

DSC04841 DSC04849

DSC04851 DSC04927

DSC04930 DSC04932

DSC04945 DSC04948

DSC04973 DSC04974

DSC04977 DSC05030

DSC05066 DSC05081