Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และปัญหา-อุปสรรค ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18