Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เป็นประธาน พร้อมด้วยนางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดธาตุจำปาทอง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ , วัดอุทุมพร และสำนักสงฆ์ลำชีวารีลัยบ้านหลุมดิน ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

1

2

3

4

5.1

5

6.1

6

7

8

9

10

11

12

13

14