Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน อวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมชลประทาน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ปี 2557 

 IMG_1747 IMG_1748

 IMG_1749 IMG_1750

 IMG_1752 IMG_1753