Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 8 และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้าง 8 เข้าอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 1 2

 3 4