Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ระบบส่งน้ำโครงการฝายโชคชัย (รำแดง) อ.ศีรขภูมิ จ.สุรินทร์

 - งบประมาณก่อสร้าง 58.300 ล้านบาท

 - พื้นที่ชลประทาน 6,000 ไร่

 4 5

 6  7

 9  18