Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ระบบส่งน้ำโครงการห้วยขนาดมอญ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

 - งบประมาณก่อสร้าง 59.602 ล้านบาท

 - พื้นที่ชลประทาน 4,500 ไร่

 1 2

 3 35

 DSC03591 DSC03590