Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ฝายบ้านแข้ (ทุ่งสว่าง) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 - งบประมาณก่อสร้าง 90.000 ล้านบาท

 - พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

 3 9

 8 10

 11 14