รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.

1