รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู
ณ จุดปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วลา 06.00 น.
- ปริมาตรน้ำที่เก็บกัก ระดับน้ำ +188.500 ม.รทก. ปริมาตรน้ำ 22.280 ล้าน ลบ.ม.
- สภาพน้ำปัจจุบัน ระดับน้ำ +186.620 ม.รทก. ปริมาตรน้ำใช้การได้ 15.070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73.59 %
- ปริมาตรน้ำไหลลงอ่าง เมื่อวาน 0.012 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาตรน้ำระบาย เมื่อวาน 0.000 ล้าน ลบ.ม.

2