รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี
วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00

1