รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.

3