สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล

       วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เข้าประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอบางบาล พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล
       ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีงานพัฒนาแหล่งน้ำที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน มีที่ดินทั้งหมด 310 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 307 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 3 แปลง กรมที่ดินรับคำขอไว้แล้ว 251 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 263 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 152 แปลง กรมอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 116 แปลง

1

2

3

4

5

6