สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมหารือการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์
        วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประชุมหารือการดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 นำเสนองานพัฒนาแหล่งน้ำในลำชีน้อย ปัจจุบันงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ในลำชีน้อยที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ
       โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2563 – 2566 ) เป็นประตูระบายน้ำ ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 บาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 2 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎร ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลชุมแสง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน 6,790 ไร่

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1639809249492847/1639808616159577/?type=3&theater

 

 

3

4

2

1