สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
       ปัจจุบันโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดิน พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มีที่ดินทั้งหมด 396 แปลง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 350 แปลง ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 5 แปลง กรมที่ดินรับคำขอไว้แล้ว 296 แปลง มีการออกรังวัดที่ดินช่วงที่ปักหลักเขตแล้ว จำนวน 264 แปลง ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 105 แปลง กรมชลประทานอนุมัติบัญชีพร้อมจ่าย ค่าที่ดินแล้ว 121 แปลง

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1654677924672646/1654677791339326/?type=3&theater

1

2

3

4