ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
       วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
       โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2563-2565 ) ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 13 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลกฤษณา และตำบลวังโรงใหญ่ ให้มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค มีพื้นที่ชลประทาน 3,754 ไร่

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1655658591241246/1655658504574588/?type=3&theater

2

3

4

1