ร่วมมือกัน #SAVE RID ตามมาตราการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1660531440753961/?type=3&theater

1