สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สนับสนุนน้ำดื่ม จุดตรวจ คัดกรอง สกัดกั้นไวรัสโควิด - 19
       วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้นางสาวชลธิชา ถาวร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจอมพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เมืองลีง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ณ จุดตรวจ คัดกรอง สกัดกั้นไวรัสโควิด – 19 บริเวณบ้านหลุมดิน ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เบื้องต้นได้ดำเนินการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย
ให้ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางสายจอมพระ - สตึก ( ทางหลวงหมายเลข 2378 ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )

https://www.facebook.com/519905928149857/photos/pcb.1668078116665960/1668075686666203/?type=3&theater

1

2

3

4

5