สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference
        วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และนายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 โดยมีนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11 เพื่อรายงานงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ ( ประตูระบายน้ำ พระธรรมราชา ) รับผิดชอบโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11

 

2

3

 

4

5

6