รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

2