สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเตรียมความพร้อมการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference
       วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเตรียมความพร้อม การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายชูชาติ รักจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ และนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเป้าหมายของกรม และนโยบายของรัฐบาล พร้อมรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

1

2

3

4

5

6