สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เร่งดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราว โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราวโครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ( ระยะ 2 ) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบาย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยได้ก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวในลำห้วยสำราญบริเวณจุดก่อสร้าง เพื่อสามารถเก็บกักน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้สำหรับการเกษตรยังชีพในช่วงฤดูแล้ง ไม่ต้องรอให้งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

1

2

3

4