สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายเจษฎา โทศิริกุล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับสำนักบริหารโครงการ โดยส่วนวางโครงการที่ 2 ประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์
       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี ( 2565 – 2567 ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

1

2

3

4

5