สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมประชุมกองพัสดุชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกต หรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง. ) ผ่านระบบ Video Conference
       วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกองพัสดุชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง. ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการบันทึกรายการพัสดุตั้งแต่การได้มาจนกระทั่งพัสดุนั้นถูกจำหน่ายออกไป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11