สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
       วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยทำบุญถวายเทียนพรรษา จำนวน 4 วัด ได้แก่ ที่พักสงฆ์ขันติพโลประวาสุข วัดอุทุมพร วัดผาตุจำปาทอง และสำนักสงฆ์ลำชีวารีลัย ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10