สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (ระยะ 1) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ ดีล้อม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (ระยะ 1) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายเล็ก ดำรัตนา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสุรินทร์ นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เข้าร่วม ซึ่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์ จากโครงการ จำนวน 60 คน ทั้ง 60 คน มีความต้องการและเห็นด้วยต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี ( 2565 – 2567 ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคและการเกษตร

1

2

3

4

5

6