สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่งานก่อสร้างแก้มลิงเกาะแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์ และมอบหมายให้ นายวีรเด่น เนื่องพิมพ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดโนนทอง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

1

2

3

4