การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด"